NVR 4-16 ช่อง
เครื่องบันทึกภาพกล้องไอพีชนิด 4 ช่องสัญญาณภาพและรองรับการเชื่อมต่อ HDD.ได้สูงถึง 6 TB.
NVR 16 CH สำหรับกล้องไอพี
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดชนิดไอพี รองรับการทำงานของกล้องไอพีได้สูงสุด 16 ตัว
OK-NVR9824A-E
เครื่องบันทึกภาพ NVR 24 ช่องสัญญาณภาพและยังลองรับการทำงานของ HDD. ได้ถึง 2 ลูก

Save

Save

Save