ติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านพักอาศัย
การติดตั้งตามชายคาต้องใช้เป็นกล้องประเภทกันน้ำและมีหลอดอินฟาเรดเพื่อความคมชัดของภาพกันนะคะ
การต่อสายจำเป็นที่จะต้องต่อสายในบล็อกเพื่อง่ายต่อการแก้ไขเมื่อสัญญาณมีปัญหาเราสามารถเปิดเพื่อแก้ไขได้ตลอดเวลา
เพื่อความคงทนของสายสัญญาณเราจำเป็นที่จะต้องใช้ท่อเพื่อความสวยงามและความคงทันเพราะค่าแรงติดตั้งก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะ
ถ้าจะติดตั้งกล้องเพื่อมองแนวถนนต้องมีขาตั้งกล้องที่มุมสูงเพื่อให้ได้ภาพตลอดเส้นถนนทั้งทางเข้าและทางออกกันนะคะ